Προγραμματισμός μικροελεγκτή PIC με το PICkit 3

Οδηγός σύνδεσης του προγραμματιστή PICkit 3 σε έναν “άγραφο” μικροελεγκτή PIC.

PICkit 3 poster: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS-51792B.pdf

Περιβάλλον ανάπτυξης MPLAB X: http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
(Προς το κάτω μέρος της σελίδας πατάμε το tab Downloads)

Datasheet του PIC12F1571: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001723D.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *